Kategoria: Strefa studenta

Pieniądz i jego ewolucja w procesie wymiany,funkcje pieniądza, rodzaje popytu 0

Bank i jego rola w systemie bankowym. 2 BYD S85ZS

Pojęcie banku wedle polskiego prawa bankowego. Generalnie, bank to osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na: przyjmowaniu depozytów udzielaniu kredytów wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz wykonywaniu innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i...

0

Podsumowanie warsztatów z rynku kapitałowego.3 BYD N22L

Rynek Kapitałowy i jego historia W pierwszej części warsztatów omówiona została geneza powstania rynku kapitałowego oraz zagadnienie: Po co powstał rynek kapitałowy? Dokonaliśmy podziału rynku kapitałowego oraz wymieniliśmy jego instrumenty. Pod poniższymi linkami znajdą...

0

Rynek OTC i warunki zawierania transakcji na nim.

Na rynku nieformalnym transakcje zawierane są bezpośrednio pomiędzy inwestorami, a przedmiotem obrotu mogą być w zasadzie dowolne instrumenty. Pod pojęciem rynku publicznego rozumie się rynek sformalizowany. Może to być zarówno giełda, jak i rynek...

0

Instrumenty pochodne.

Instrumenty pochodne stanowią najnowszą grupę papierów wartościowych notowanych na GPW.     W obrocie instrumentami pochodnymi, który dokonywany jest na tzw. rynku terminowym, mogą uczestniczyć wszyscy inwestorzy. Warunkiem posiadania numeru NIK (numer identyfikacji klienta...

1

Rodzaje funduszy inwestycyjnych .

Fundusze inwestycyjne dzielimy biorąc pod uwagę kryterium formy prawnej:     Fundusze inwestycyjne otwarte – pieniądze wpłacane przez klientów do funduszy zamieniane są na tzw. jednostki funduszy uczestnictwa. Jednostki wyceniane są najczęściej w dniu...

0

Giełda papierów wartościowych – pojęcie i funkcje

Jedną z najważniejszych instytucji rynku kapitałowego jest giełda papierów wartościowych. Można ją zdefiniować, jako „regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom, spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna i...

0

Wskaźniki i bardzo ważne określenia związane z akcjami.

Kapitał akcyjny – stanowi część kapitału własnego spółki. Wartość nominalna jest to wielkość kapitału akcyjnego przypadająca na 1 akcję. Wartość emisyjna jest to cena, po jakiej akcja sprzedawana jest na rynku pierwotnym. Wartość księgowa...

0

Czym są akcje ?

AKCJA (Stock) jest podstawowym instrumentem udziałowym rynku kapitałowego. Jest ona emitowana przez spółkę akcyjną. Inne rodzaje spółek emitują udziały. W przypadku emisji akcji krótką stroną rynku jest spółka to znaczy, że spółka sprzedaje część...

obligacje 0

Obligacje 1/2

Obligacje. Obligacje są podstawowym instrumentem dłużnym rynku kapitałowego. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość stosowania nazwy „obligacja” również w odniesieniu do krótkoterminowych instrumentów emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz przez jednostki samorządu terytorialnego. Na rynku kapitałowym...

0

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego Na podstawie informacji z książki Krzysztofa i Teresy Jajugi „Inwestycje”. Przedstawię kilka najważniejszych instrumentów rynku pieniężnego. Głównie będą to instrumenty, dla których istnieje rynek wtórny, czyli te którymi obraca się na...

Facebook